Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

11. července 2014 v 22:27 | Alois Játro
371/2004 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. května 2004,

kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Změna: 151/2006 Sb.

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:

§ 1

(1) Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen
"společenství") nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství
nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými
stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.

(2) Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním,
některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví
bytů, řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými
ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové
stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví
bytů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

JUDr. Němec v. r.

Příl.

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je
právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č.
97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č.
451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.
171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.

(2) Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě
(dále jen "jednotka"), společnými členy společenství jsou společní
vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně o vlastnictví bytů
(dále jen "člen společenství").

(3) Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a
zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami
společných částí domu (dále jen "správa domu") a pozemku a v dalších
věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v
těchto stanovách.

Čl. II

Název a sídlo společenství

(1) Názvem společenství jsou slova "Společenství pro dům" spolu s
označením domu, pro který společenství vzniklo.

(2) Sídlo společenství je určeno adresou, kde společenství sídlí a kde
se veřejnost může se společenstvím stýkat.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

Čl. III

Správa domu a další činnosti

(1) Správou domu se rozumí zajišťování

a) provozu domu a pozemku,

b) údržby a oprav společných částí domu,

c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické
energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové
vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem
televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení
v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

e) revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v
rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f) prohlídek a čištění komínů,

g) administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou
domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,

h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů
společenství,

i) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních
předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy,
především o

a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o
služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele
přímo,

b) pojištění domu,

c) nájmu společných částí domu,

d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů
společenství.

(3) Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv
podle odstavce 1 a 2 a uplatňování nároků z porušování smluvních
povinností ze strany dodavatelů.

(4) Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov
zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou
domu a pozemku:

a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství
na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na
správu domu a pozemku"), popřípadě dalších příspěvků na činnosti
uvedené v čl. IV,

b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene
a) vybírány,

c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k
činnosti společenství,

d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

f) vedení seznamu členů společenství.

(5) Společenství zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených
společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a
společných částí domu (dále jen "služby"), například dodávky tepla a
teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody,
úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem
televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství
zajišťuje zejména

a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,
není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem
nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na
jednotlivé členy společenství,

c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich
úhradami včetně vyúčtování.

(6) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním
společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i
jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně
uzavírání s tím souvisejících smluv.

(7) V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů
společenství dále zajišťuje zejména

a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k
tomu příslušným orgánem společenství,

b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky
poskytovanými vlastníky jednotek,

c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti
společenství podle zvláštních právních předpisů.

Čl. IV

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny
účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.
Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách
společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a
zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech
členů společenství.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Alois Játro Alois Játro | E-mail | Web | 12. července 2014 v 12:05 | Reagovat

Myslím, že stavba obytných i průmyslových budov by se dala ještě více mechanizovat, aby se zlevnila. V porovnání s výrobou aut je stále stavba domů jen málo mechanizovaná a už vůbec nemůže být řeš o nějaké automatizaci stavební výroby.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama